Tak. Skala finansowa prowadzonej działalności może być wyznaczona przez roczny obrót netto albo przez sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku obrotowego.

 

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.