Ani ustawa o PPK, ani ustawa Prawo przedsiębiorców tego nie regulują. Wskazówkę, jak należy to robić, znaleźć można natomiast w uzasadnieniu do rządowego projektu tej drugiej ustawy. Wskazano w nim, że - przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia - korzysta się z metod obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń na potrzeby statystyki publicznej oraz udostępnionej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego publikacji "Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń", GUS, Warszawa 2008 i określonej w nich metodyki (uzasadnienie projektu ustawy - Prawo przedsiębiorców, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 2051, s. 25-26).

 

Zgodnie z tą publikacją (https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Zasady_metodyczne_stat_rynku_pracy_i_wynagrodzen.pdf)
przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w roku należy dodać przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę podzielić przez 12.