Tak. Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorców). To, kogo należy uznać za osobę zatrudnioną, wynika z definicji osoby zatrudnionej, zawartej w ustawie o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 18). Zgodnie z nią, przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z niżej wymienionych tytułów w RP w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli: pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy - wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeku cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych), przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jak widać z powyższego, osoby przebywające na urlopie wychowawczym też są osobami zatrudnionymi, a dla statusu osoby zatrudnionej nie ma znaczenia wymiar etatu pracownika.