Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy podmiotów zatrudniających choć jedną osobę spełniającą definicję osoby zatrudnionej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK (patrz słownik).

Zgodnie z tą definicją przez osoby zatrudnione należy rozumieć osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w RP - z wymienionych w definicji osoby zatrudnionej  tytułów-  w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli m.in. pracowników w rozumieniu kodeksu pracy czy osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Od tej zasady są jednak wyjątki. Zwolnione z obowiązku utworzenia PPK są osoby fizyczne, które zatrudniają - w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą - inną osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK). Chodzi tu o przypadki zatrudnienia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą np. opiekunki do dziecka lub pomocy domowej.

 

Ze stosowania ustawy o PPK zwolnieni są takżemikroprzedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyłą im deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłąt do PPK.