Sprawdź czy powinieneś zawrzeć umowę o zarządzanie PPK — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK

Sprawdź, czy masz obowiązek zawrzeć umowę
o zarządzanie PPK

Dowiedz się, które podmioty są zwolnione z tego obowiązku.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zobowiązane do tego podmioty utworzyły PPK.

Jeśli pracodawca, zobowiązany do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, PFR ma obowiązek wezwać pracodawcę do:

1. zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (jest nią PFR TFI SA) w terminie 30 dni od otrzymania wezwania;

 

2. przekazania informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową niż wyznaczona;

 

3. przekazania informacji o spełnieniu warunków, zwalniających z obowiązku utworzenia PPK.
 

Jeżeli pracodawca jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK (przykłady zwolnienia poniżej),

również powinien odpowiedzieć na wezwanie i wypełnić formularz na stronie PFR.

 

W formularzu do PFR należy poinformować o spełnianiu warunków, które zwalniają z konieczności podpisania umowy o zarządzanie PPK.

Utworzenie PPK jest obowiązkiem pracodawcy.
Z obowiązku tego zwolnione są trzy rodzaje podmiotów:

Mikroprzedsiębiorca

jeśli wszystkie osoby zatrudnione, które ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 55. roku życia, złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a żadna z osób, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła 70. roku życia, nie złożyła wniosku o zawarcie dla niej umowy o prowadzenie PPK.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiebiorcą, to złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie zwalnia Cię z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Mikroprzedsiębiorca to taki przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Aby uzyskać status mikroprzedsiębiorcy, wystarczy spełnienie wymienionych wyżej warunków tylko w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych.
 

Osoba fizyczna

zatrudniająca w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

 

Chodzi tu o przypadki zatrudnienia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą np. opiekunki do dziecka lub pomocy domowej. Dla zatrudnionej prywatnie osoby nie tworzy się PPK, ale trzeba utworzyć PPK dla pracowników zatrudnionych w ramach prowadzonej działalności.

Podmiot prowadzący PPE

który w dniu objęcia go przepisami ustawy o PPK prowadził Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal jest uprawniony do korzystania z tego zwolnienia.

Pytania i odpowiedzi dotyczące wezwań