Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Termin, od którego należy stosować ustawę o PPK do podmiotów, które powstały po wejściu w życie tej ustawy, należy ustalać na podstawie przepisów przejściowych, czyli zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK.

 

Przepisy przejściowe wskazują cztery kolejne etapy wchodzenia do systemu PPK, wynikające ze stanu zatrudnienia, weryfikowanego na określone daty. Po zakończeniu okresu stosowania przepisów przejściowych, terminy na zawarcie umów wyznaczają przepisy ogólne. Terminy te są związane z zatrudnieniem przez podmiot zatrudniający pierwszej osoby, w imieniu i na rzecz której jest on zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Datą graniczną jest 1 stycznia 2021 r.

 

Dla podmiotów, które powstały od 1 stycznia 2021 r. lub powstały wcześniej, ale nie zatrudniały osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK (przed 1 stycznia 2021 r. nie były podmiotami zatrudniającymi ) bądź korzystały ze zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK – z wyjątkiem zwolnienia w związku z prowadzeniem PPE, terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK wyznaczają przepisy ogólne ustawy o PPK. Zgodnie z przepisami ogólnymi, umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK (art. 8 ust. 1 ustawy o PPK).