Podmioty, należące do jednej grupy kapitałowej, mogły (ale nie musiały) przystąpić do PPK w terminie, w którym do PPK przystępował największy z nich (z największą liczbą osób zatrudnionych). Na przykład, jeśli wszystkie spółki należące do jednej grupy kapitałowej zdecydowały się na przystąpienie do PPK w terminie, w jakim zobowiązana była do tego największa spółka z tej grupy, np. objęta ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r., to wszystkie były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie do 27 października 2020 r. i umowy o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

 

Definiując grupę kapitałową ustawa o PPK (art. 2 ust. 1 pkt 9) odsyła do art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przez grupę kapitałową należy rozumieć jednostkę dominującą mającą siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jednostkami zależnymi.