W art. 134 ust. 2 ustawy o PPK, dla podmiotów wchodzących do tego systemu w czterech kolejnych etapach, ustanowiono poniższe terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK:

- 12 listopada 2019 r. - dla pracodawców (250+) z I etapu;

- 10 listopada 2020 r. - dla pracodawców (50+) z II etapu;

- 10 listopada 2020 r. - dla pracodawców (20+) z III etapu;

- 10 maja 2021 r. - dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

 

Uwaga! Pracodawcy będący jednostkami sektora finansów publicznych zawierają umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

 

Po upływie okresu przejściowego dla danego pracodawcy, zgodnie z art. 16 ustawy o PPK, umowę o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - należy zawrzeć nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3-miesięcy zatrudnienia – chyba, że przed tym terminem pracownik złoży pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.