Za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę o PPK pracodawcy grozi odpowiedzialność wykroczeniowa. Karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie, w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego, podlega pracodawca (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie.
Taka sama kara grozi podmiotowi zatrudniającemu albo osobie upoważnionej do działania w jego imieniu lub działającej z inicjatywy tego podmiotu za nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

 

Natomiast pracodawca (albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu), który:

- nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK,

- nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach,

- nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

- nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,

 

podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

 

Ściganie tych wykroczeń jest obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy, która w sprawach tych wykroczeń występuje w roli oskarżyciela publicznego. Orzekanie w sprawach o wymienione wyżej czyny następuje na zasadach i w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.