Strona główna / Aktualności / Jak utworzyć PPK kro ...

Jak utworzyć PPK krok po kroku? Krok nr 3 - Zawrzyj umowy tworzące PPK

Aktualności

Jak utworzyć PPK krok po kroku? Krok nr 3 - Zawrzyj umowy tworzące PPK

22 września 2023

Jak utworzyć PPK krok po kroku? Krok nr 3 - Zawrzyj umowy tworzące PPK

Aby wdrożenie PPK przebiegło sprawnie, warto się do niego odpowiednio przygotować. Na tym etapie istotne jest, abyś pamiętał, że:

 • umowę o zarządzanie PPK powinieneś zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK,
 • możesz, a nawet powinieneś poinformować pracowników o zasadach uczestnictwa w PPK,
 • masz obowiązek poinformować pracowników, którzy ukończyli 55 lat (albo ukończą do dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK), że przystąpić do PPK mogą wyłącznie na swój wniosek,
 • zawierasz umowę o prowadzenie PPK tylko dla „osób zatrudnionych”,
 • zawarcie umów wiąże się dla Ciebie z obowiązkami informacyjnymi wobec pracownika i instytucji finansowej.


Umowa o zarządzanie PPK

Umowę o zarządzanie PPK zawierasz z wybraną instytucją finansową. Jest to umowa zawierana pomiędzy Tobą (pracodawcą) a tą instytucją.

Umowa o prowadzenie PPK

Z tą samą instytucją finansową, z którą zawrzesz umowę o zarządzanie PPK, zawierasz – w imieniu i na rzecz swoich pracowników – umowę o prowadzenie PPK. Stronami tej umowy są: pracownik i instytucja finansowa.

 • Więcej informacji na temat umów o zarządzanie i prowadzenie PPK znajdziesz w bezpłatnej publikacji "PPK w praktyce: Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK" (tutaj).


Informowanie pracowników o zasadach uczestnictwa w PPK

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK, możesz poinformować pracowników o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach pracownika i pracodawcy związanych z uczestnictwem w programie.

Mimo, że takie informowanie nie jest Twoim ustawowym obowiązkiem, przeprowadzenie w firmie akcji informacyjnej o PPK jest korzystne zarówno dla Ciebie, jak i dla pracowników. Pozwala pracownikom na podjęcie przemyślanych decyzji, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo, że szybko będą chcieli swoje decyzje zmieniać, co zawsze związane jest z koniecznością podejmowania przez pracodawcę dodatkowych czynności.

Zapisywanie pracowników do PPK

Zawierając umowę o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz konkretnych pracowników, w praktyce zapisujesz ich do PPK. Taką umowę zawierasz tylko dla tych zatrudnionych w Twojej firmie, którzy spełniają definicję osoby zatrudnionej.

Pamiętaj, za osoby zatrudnione dla celów ustawy o PPK uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy o PPK - w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tą definicją, do PPK powinieneś zapisać:

 • pracowników, z wyjątkiem młodocianych oraz pracowników przebywających na urlopach górniczych lub urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), które ukończyły 18. rok życia,
 • osoby przebywające ze wskazanych wyżej tytułów na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

 

Zwróć uwagę, że nie każdy zatrudniony w firmie będzie osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Samo podleganie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie wystarczy, gdyż do PPK może przystąpić tylko osoba, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z jednego z wyżej wymienionych tytułów (jest to katalog zamknięty).

Umowę o prowadzenie PPK zawierasz także dla osoby zatrudnionej, która w dniu jej zawarcia jest nieobecna w pracy i przebywa:

 • na zwolnieniu lekarskim,
 • na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • na urlopie bezpłatnym, ale w miesiącu, w którym zawierana jest umowa o prowadzenie PPK, otrzymała przychód, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Ważne: Uczestnictwo w PPK dla pracowników jest dobrowolne. Pracownik, który nie chce być zapisany do PPK, może - przed zawarciem w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK - złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Po otrzymaniu takiej deklaracji od pracownika nie możesz zapisać go do PPK.


Wiek osoby zatrudnionej

Umowę o prowadzenie PPK zawierasz w imieniu i na rzecz „osób zatrudnionych”:

 • które ukończyły 18 rok życia, ale nie ukończyły 55 lat - niejako z automatu (nie potrzebujesz ich zgody), o ile nie złożyły rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • które ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat i złożyły wniosek o zawarcie w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK.

 

Nie możesz zapisać do PPK osób, które ukończyły 70 lat. Wiek pracowników weryfikujesz na zaplanowany przez Ciebie dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Jesteś zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli 70 lat, o tym, że nie są objęci tzw. automatycznym zapisem i mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Ważne: Jeśli w trakcie oszczędzania w PPK pracownik ukończy 55 lat, nie podejmujesz żadnych działań. Taki pracownik może dalej oszczędzać w PPK, bez konieczność składania wniosku. Podobnie, jeśli pracownik w trakcie oszczędzania ukończy 70 lat, nie podejmujesz żadnych działań - taki pracownik może kontynuować oszczędzanie w PPK.


Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - należy zawrzeć nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest ich następcą prawnym.

W przypadku osób wykonujących pracę nakładczą do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p. .(przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę). Chodzi tu o sytuację, w której do przejęcia pracodawcy dochodzi w wyniku takich zdarzeń, jak np. sprzedaż firmy, dzierżawa czy leasing części zakładu pracy.

Przy obliczaniu 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, miesiąc liczy się jako trzydzieści dni, zarówno w przypadku umów regulowanych kodeksem pracy, jak i w przypadku umów regulowanych Kodeksem cywilnym. Okres 3 miesięcy zatrudnienia rozumiemy zatem jako 90 dni.

Ważne: Do okresu zatrudnienia nie wliczasz zatrudnienia na podstawie tytułów innych niż wymienione w definicji osoby zatrudnionej oraz okresów dobrowolnego podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Okres 3 miesięcy zatrudnienia rozumiemy jako 90 dni.


Chcesz dowiedzieć się jak krok po kroku przygotować się do wdrożenia PPK? Opracowaliśmy poradnik dla pracodawców, którzy zobowiązani są do utworzenia PPK w swojej firmie. W poradniku wyjaśniamy, krok po kroku, jak wypełnić obowiązki pracodawcy związane z utworzeniem PPK. Pobierz bezpłatnie (klik). 

Znajomość przedstawionych w poradniku zagadnień jest niezbędna dla prawidłowego wprowadzenia PPK w Twojej firmie. Mamy nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne. Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania, zapisz się na nasze bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi PPK w firmie.

Autor: Joanna Gawęda, "Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców"

Ostatnie wpisy
1

18 kwietnia 2024

Co kryje przed nami Deklaracja o rezygnacji z PPK? – odc. 8 cyklu „PPK 10/10”
2

18 kwietnia 2024

Biuletyn PPK: 1,26 mld złotych więcej w PPK
3

18 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
4

17 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jak nie bać się przyszłości?
5

16 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Edukacja i bezpieczeństwo danych w platformach emerytalnych
Zobacz także
Zdjęcie artykułu wplata_dodatkowa_od_pracodawcy_0224

2 kwietnia 2024

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu ppk_benefit_0324

27 marca 2024

PPK jako benefit dla pracownika

Zdjęcie artykułu oipp-VIII-032024

26 marca 2024

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” po raz ósmy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.